Virusabort (EHV-1) hos häst

Herpesviruset EHV-1, även kallat abortvirus, förekommer bland hästar i hela världen. Det kan orsaka feber och förkylning samt plötslig kastning (virusabort) utan andra symtom hos dräktiga ston. En neurologisk form av sjukdomen med förlamningar förekommer också. Det finns vaccin till häst.

EHV-1 är anmälningspliktigt.

Infektioner med herpesvirus är mycket vanligt inom hästpopulationen i Sverige liksom i övriga världen. Det finns flera olika herpesvirus som drabbar häst. Det mest fruktade benämns EHV-1 eller abortvirus och och kan förorsaka övre luftvägsinfektion, abort eller neurologisk sjukdom.

EHV-1 ger förkylningssymtom som feber, nedsatt aptit och trötthet. Symtomen kan vara mycket milda men även hög feber, seröst näsflöde och sporadisk hosta förekommer, framför allt hos unga hästar. Svullnad (ödem) i benen förekommer ofta.

Ston som kastar är till synes fullt friska och visar sällan andra symtom. I de fall sjukdomen leder till abort sker denna vanligen i senare delen av dräktigheten, men ibland kan ett sto kasta så tidigt som i femte dräktighetsmånaden.En del  föl föds fullgångna men är svaga och avlider ofta efter några dagar.

EHV-1 är framförallt en luftburen smitta och sprids via droppinfektion (aerosol), men kan även spridas indirekt via kontaminerade föremål och personer (händer och kläder). Hästar med övre luftvägsinfektion orsakat av herpesvirus sprider miljoner viruspartiklar med nysning eller hosta.

Behandlingen i samband med förkylningssymtom och neurologisk form består av vila och vid behov understödjande behandling, till exempel antiinflammatoriska medel (NSAID). Observera att antibiotika inte hjälper mot virus.

Ett stall med EHV-1-smitta bör genast isoleras för att snabbast möjligt begränsa smittspridning. De hästar som är drabbade isoleras också från andra hästar i besättningen. Håll dräktiga ston i mindre, åtskilda grupper för att begränsa risken för smittspridning. Byt kläder och skor mellan de olika hästgrupperna. Dela ingen utrustning.

Isoleringen bör hållas minst tre och helst fyra veckor efter sista symtom (feber, hosta, näsflöde och/eller neurologiska symtom). Isolera det kastande stoet över första brunst. Risken för smittspridning anses liten om stoet betäcks på andra brunst efter kastning.

Information hämtad från sva.se Statens veterinärmedicinska anstalt 2018-09-13